MỤC LỤC VĂN BẢN

*

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 59/BHXH-TCKT V/v hướng dẫn trích, chuyển, quyết toán kinh phí CSSKBĐ theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP .

Đang xem: Bản đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2019

Kính gửi:

– Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; – Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; – Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân. (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội các tỉnh)

1. Hướng dẫnvà đề nghị các đơn vị, tổ chức thực hiện đúng các quy định của Nghị định số146/2018/NĐ-CP về điều kiện được trích, chuyển kinh phí CSSKBĐ, cụ thể như sau:

– Đối với các cơ sở giáo dục hoặccơ sở giáo dục nghề nghiệp (gọi chung là cơ sở giáo dục), cơ quan, tổ chức,doanh nghiệp: Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị địnhsố 146/2018/NĐ-CP;

– Đối với cơ quan, tổ chức đượcgiao mua tủ thuốc, thuốc, vật tư y tế (VTYT) phục vụ sơ cấp cứu, xử trí ban đầucho người làm việc trên tàu đánh bắt xa bờ: Căn cứ vào văn bản giao nhiệm vụ củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh).

Định kỳ hoặc đột xuất, cơ quanBHXH (Phòng Giám định BHYT hoặc Bộ phận giám định) có trách nhiệm kiểm tra điềukiện sử dụng kinh phí CSSKBĐ tại các đơn vị theo quy định tại Nghị định số146/2018/NĐ-CP nói trên.

2. Hướng dẫn,đôn đốc các cơ sở giáo dục; chủ tàu đánh bắt xa bờ; cơ quan, tổ chức, doanhnghiệp; cơ quan, tổ chức được Chủ tịch UBND cấp tỉnh giao mua tủ thuốc, thuốc,VTYT lập, gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHYT qua Cổng giao dịch điện tử củaBHXH Việt Nam theo địa chỉ https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn hoặc giao dịch trựctiếp tại Phòng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính/bộ phận tiếpnhận hồ sơ, cụ thể như sau:

a) Đối với các cơ sở giáo dục:Hàng năm, trước ngày 31/10 lập và gửi Bản đề nghị trích chuyển kinh phí CSSKBĐtheo Mẫu số 01a/BHYT; Danh sách học sinh, sinhviên tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) theo nhóm đối tượng khác theo Mẫu số 02/BHYT ban hành kèm theo Công văn này.

b) Đối với cơ quan, tổ chức đượcChủ tịch UBND tỉnh giao mua tủ thuốc, thuốc, VTYT cấp cho các chủ tàu đánh bắtxa bờ:

– Hằng năm, trước ngày 15/12, lậpvà gửi Bản đề nghị trích chuyển kinh phí CSSKBĐ theo Mẫusố 01b/BHYT ban hành kèm theo Công văn này và văn bản của Chủ tịch UBND cấptỉnh giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị mua tủ thuốc, thuốc, VTYT cấp cho các chủtàu đánh bắt xa bờ;

– Hằng năm, trước ngày 15/12 hướngdẫn chủ tàu lập danh sách người có thẻ BHYT làm việc trên tàu đánh bắt xa bờtheo Mẫu số 02/BHYT, gửi cơ quan, tổ chức được Chủtịch UBND tỉnh giao mua tủ thuốc, thuốc, VTYT cấp cho các chủ tàu đánh bắt xa bờđể tổng hợp gửi cơ quan BHXH.

c) Đối với cơ quan, tổ chức,doanh nghiệp:

Hằng năm, trước ngày 15/12, lậpvà gửi bản đề nghị trích, chuyển kinh phí CSSKBĐ theo Mẫusố 01a/BHYT.

Các đơn vị, tổ chức nói trên chịutrách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai, cung cấp cho cơ quanBHXH. Trường hợp có thay đổi các thông tin trên các mẫu ban hành kèm theo Côngvăn này, các đơn vị phải thông báo ngay bằng văn bản cho cơ quan BHXH để dừngviệc trích chuyển kinh phí CSSKBĐ đối với các đơn vị không đủ điều kiện theoquy định.

3. Thực hiệnviệc trích, chuyển, quyết toán kinh phí CSSKBĐ theo năm tài chính, tính từtháng đủ điều kiện nhận kinh phí CSSKBĐ theo quy định, cụ thể như sau:

a) Phòng Thu hoặc Bộ phận thu:

– Căn cứ thông tin được cung cấptại các Mẫu số 01a/BHYT, 01b/BHYT, 02/BHYT, kiểmtra, đối chiếu với cơ sở dữ liệu đang quản lý (trường hợp dữ liệu chưa trùng khớpthì liên hệ với các đơn vị, tổ chức hoặc chủ tàu cá để kiểm tra, đối chiếu hoànthiện lại hồ sơ), cập nhật vào phần mềm quản lý thu và sổ thẻ (TST), xác định sốtiền trích cho công tác CSSKBĐ để lại cho các đơn vị theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

b) Phòng Kế hoạch – Tài chínhhoặc bộ phận kế toán:

– Căn cứ Mẫu số 03/BHYT trên phần mềm KTTT, thực hiện chuyểnkinh phí CSSKBĐ cho các đơn vị theo quy định.

– Đối với các Tập đoàn, TổngCông ty có nhiều đơn vị sử dụng lao động hạch toán độc lập, có trụ sở riêngđóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp theo mã riêng tại các quận, huyện khácnhau trên địa bàn tỉnh hoặc tại nhiểu tỉnh khác nhau, cơ quan BHXH thực hiệntrích, chuyển kinh phí CSSKBĐ cho từng đơn vị có đủ điều kiện theo quy định tạikhoản 1 Điều 34 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

4. Quyết toánkinh phí CSSKBĐ:

a) Cơ quan BHXH tổng hợp kinhphí CSSKBĐ đã trích chuyển tương ứng với số thu trong năm theo quy định vào quyếttoán quỹ KCB BHYT quý, năm của BHXH tỉnh. Trường hợp đến 31/12 hàng năm, cơquan BHXH chưa chuyển đủ kinh phí CSSKBĐ theo số tiền được trích để lại cho đơnvị theo quy định thì phải chuyển bổ sung phần kinh phí còn thiếu trước ngày31/01 năm sau và tổng hợp vào quyết toán chi phí KCB BHYT trong năm.

c) Đối với kinh phí CSSKBĐ năm2019 đã trích, chuyển trước cho các cơ sở giáo dục trong năm 2018 theo mức quyđịnh tại Thông tư số 41/2014/TTLT- BTC-BYT:

– Tại Báo cáo quyết toán năm2018: Thực hiện hạch toán toàn bộ kinh phí CSSKBĐ đã trích, chuyển cho đơn vịtương ứng với số thu BHYT năm 2019 vào tài khoản chi trước cho năm sau, không tổnghợp quyết toán vào quỹ KCB BHYT năm 2018.

– Rà soát lại danh sách các cơsở giáo dục đủ điều kiện, xác định lại số tiền trích CSSKBĐ được để lại đơn vịnăm 2019 theo quy định tại Điều 33, khoản 1 Điều 34 Nghị định số146/2018/NĐ-CP để:

+ Quyết toán vào quỹ KCB BHYTnăm 2019 số kinh phí CSSKBĐ đủ điều kiện, mức trích theo quy định;

+ Thu hồi kinh phí CSSKBĐ đãtrích chuyển cho đơn vị không đủ điều kiện theo quy định tại khoản1 Điều 34 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP;

+ Thực hiện bù trừ vào số tiềntrích CSSKĐ được để lại đơn vị của kỳ sau hoặc năm sau đối với số kinh phíCSSKĐ đã trích chuyển cho các cơ sở giáo dục đủ điều kiện cao hơn mức trích quyđịnh tại Điều 33 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

BHXH các tỉnh thực hiện trích,chuyển, quyết toán kinh phí CSSKBĐ theo đúng hướng dẫn tại văn bản này, nếu cóvướng mắc báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận: – Như trên; – Tổng Giám đốc (để b/c); – Các Phó Tổng Giám đốc; – Các đơn vị: CSYT, Thu, DVT, GĐB, TTKT; KTNB; – Lưu: VT, TCKT (3).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Phạm Lương Sơn

Mẫu số 01a/BHYT

Tên đơn vị:… ………. Mã số đơn vị:………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

BẢN ĐỀ NGHỊ TRÍCH CHUYỂN

KINH PHÍ CHI CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU

Kínhgửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/huyện…….

Xem thêm: ” Quần Short Tập Gym Nữ Tập Gym Yoga Lưng Cao, Quần Short Gym Nữ Bền Đẹp Rẻ Sập Sàn Mua 2 Tặng 1

1. Về nhân lực y tế: có….… cán bộ gồm

1.1 Ông /bà: ………………………….

– Số chứng chỉ hành nghềKCB…………….. ngày cấp…….nơi cấp…….

– Quyết định tuyển dụng/Hợp đồnglàm việc/Hợp đồng lao động số ….. từ ngày …/ …/20… đến ngày …/…/20…..

1.2 Ông /bà: ………………………….

2. Về cơ sở vật chất:

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

4. Các thông tin của (tênđơn vị)……………………………………………………………..

– Tài khoản số:…..……………………………………….………………….…

– Nơi mở tài khoản………………………………………………………….….

Đề nghịBHXH………………….. trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho(tên đơn vị)…………………………………………. từ ngày…/…../20…….

Chúng tôi cam kết và chịu tráchnhiệm trước pháp luật đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện khám bệnh, chữa bệnhtrong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu; quản lý, sử dụng kinh phí chi chămsóc sức khỏe ban đầu tại đơn vị theo quy định; thông báo cho cơ quan BHXH ngaykhi có thay đổi./.

….., ngày …. tháng …. năm 20… THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 01b/BHYT

Tên đơn vị:… ……. Mã số đơn vị:…….…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

BẢN ĐỀ NGHỊ TRÍCH CHUYỂN

KINH PHÍ CHI CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU

Kínhgửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/huyện…….

Đề nghị BHXH tỉnh/huyện…………………………….trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho (tên đơn vị)………………………………………….để tổ chức mua tủ thuốc, thuốc, vật tư y tế cấp cho chủ tàu đánh bắt xa bờ theoquy định.

Kinh phí chăm sóc sức khỏe banđầu chuyển về:

– Tên đơn vị:…………………..………………………………

– Tài khoản số:…..………………………….…………………

– Nơi mở tài khoản:…………………………………………….

(Tên đơn vị)……………………………………. camkết quản lý, sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định của phápluật./.

Xem thêm: Tập Gym Biến Cô Gái Tăng Cân Nhờ Tập Gym Tăng Cân, Cô Gái Tăng Cân Nhờ Tập Gym

….., ngày …. tháng …. năm 20… THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, họ tên, đóng dấu)

Tên cơ quan quản lý……. Tên đơn vị….…….

Mẫu số 02/BHYT

DANH SÁCH HSSV THAM GIA BHYT THEO NHÓM ĐỐI TƯỢNGKHÁC/

NGƯỜI THAM GIA BHYT LÀM VIỆC TRÊN TÀU ĐÁNH BẮTXA BỜ

STT

Họ tên

Mã thẻ BHYT

Lớp

Nơi KCB ban đầu

A

B

C

D

E

Người lập biểu (Ký, họ tên)

…., ngày …..tháng….năm…….. Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: đối với người làmviệc trên tàu đánh bắt xa bờ có tham gia BHYT thì bỏ trống cột “Lớp”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *